Ενδοδοντία

  • Ενδοδοντική θεραπεία(απονεύρωση): με ειδικά εργαλεία(ρήνες) καθαρίζονται και διαμορφώνονται εσωτερικά οι ρίζες των δοντιών, που φλεγμαίνει ο πολφός τους ή που έχουν νεκρωθεί
  • Πολφοτομή: μερική απονέυρωση των δοντιών,ιδίως σε νεογιλά(παιδικά) δόντια, όπου τα μικρόβια της τερηδόνας έχουν εισχωρήσει στον πολφό, χωρίς να επέλθει νέκρωση των δοντιών